Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Görev Yetki ve Sorumlulukları
1- Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü: 
 • Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Sorumluluğundaki hizmetlerin yürütülmesi için gerekli plan ve yönergeleri hazırlamak.
 • Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personelinin disiplin ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, aralarında görev dağılımını yapmak ve denetlemek.
 • Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne iletilen konuların zamanında incelenip sonuca bağlanmasını ve gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne ilişkin hizmetlerin geliştirilmesinde ve uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak için amirine yardımcı olmak.
 • Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne personelinin eğitimini ve yetiştirilmesi sağlamak. 
2- Fotoğraf ve Video Servisi: 
 • Üniversitede yapılan tüm bilimsel, kültürel, sportif etkinliklerin belgelenmesi ve arşivlenmesi amacıyla görsel kayıtların ve fotoğraf çekimlerinin yapılması.
 • Dergi, broşür, kitapçık vb. materyaller için görsel malzeme temin edilmesi.
 • Üniversite web sayfasına görsel malzeme servis edilmesi.
 • Üniversite yetkili organlarının izni alınarak diğer kurumlara ve basına video kayıt ve fotoğraf servisi yapılması.
 • Talep edilen video ve fotoğraf çekimleri ile ses kayıtlarının elektronik saklama ve erişim formatlarına dönüştürülerek kayıt edilmesi ve arşivlenmesi.
 • Görsel kayıtların kronolojik esaslara göre ve onaylı erişime olanaklı şekilde arşivlenmesi, saklanması ve korumasının sağlanması.  
3- Grafik Tasarım Servisi: 
 • Üniversitemizi tanıtım ve kullanım amaçlı her türlü basılı materyallerin ve eserlerin grafik tasarımının yapılması.
 • Üniversitemiz Rektörlüğü ve Rektörlük onayıyla birimler tarafından talep edilen afiş, davetiye ve benzeri ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi.
 • Üniversitede düzenlenen her türlü tören, toplantı, Kutlama ve anma etkinliklerinde ihtiyaç duyulan görsel, belge ve plaketlerin tasarımının yapılması ve gerekli onaylar alındıktan sonra basımının yapılması/temin edilmesi.
 • Hazırlanan görsellerin Üniversite Web sayfasındaki Duyurular menüsünde yer almasının sağlanması.
 • RTEÜ Haber Dergisinin mizanpajının yapılması.
 • RTEÜ Gazetesinin mizanpajının yapılması.
 • Üretilen eserlerin basımının sağlanması için ilgili hizmeti satın alan birim ile hizmeti sağlayacak yüklenicilerin iletişimin sağlanması.  
4- Haber Servisi: 
 • Üniversitemiz internet sayfası haberler bölümünde ve RTEÜ Gazetesinde yayınlamak üzere haber derlenmesi,
 • Derlenen haberlerin dizgisinin ve denetiminin yapılması.
 • Üniversitemiz internet sayfasında yer alan haberler bölümünün güncellenmesi.
 • Yerel ve Ulusal basın kuruluşlarında Üniversitemize ilişkin yer alan haberlerin takibi ve arşivlenmesi.
 • Abone olunan Medya Takip Sistemi vasıtasıyla elde edilecek çıktıların belirli periyotlarda kontrolü ve arşivlenmesi.
 • Üniversitemizi tanıtmak amacıyla hazırlanan dokümanların metin yazımı, dizgisi ve redaksiyonun yapılması.
 • Yerel ve ulusal basın kuruluşları ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması.
 • Basın duyuruları ve bültenlerinin yazılması ve e-posta yoluyla dağıtımının yapılması.
 • Basın toplantılarının organizasyonu, basın mensuplarına rehberlik hizmeti verilmesi. 
5- Halkla İlişkiler Servisi: 
 • Üniversitenin her türlü halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi.
 • Tanıtım amaçlı etkinliklerin izlenmesi ve bunlara iştirak edilmesi.
 • Üniversitemiz faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili olarak bilgi toplanması ve güncel tutulması.
 • Üniversitemize gelen ziyaretçi ve öğrenci gruplarına rehberlik hizmeti verilmesi.
 • Rektörlük ve akademik birimler tarafından düzenlenecek resmi törenler ile konferans, panel,
 • seminer, toplantı, sergi, kokteyl vb. etkinlikler için danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Rektörlük etkinliklerinde program akışının yapılması,
 • Protokol listelerinin ve adres/telefon arşivinin güncel tutulması.
 • Düzenlenecek etkinliklere ilişkin üretilen basılı malzemelerin etiketleme ve dağıtım hizmetlerinin koordinasyonun sağlanması,
 • Üniversite dışına bilgi/tanıtım malzemesi gönderilmesi.
 • Üniversite ile ilgili kurum dışından gelen, her türlü üniversite tanıtımına ilişkin bilgi ve belge talebinin karşılanması.
 • Üniversite üst yönetiminin talebi doğrultusunda, kurumsal bilgiler ve istatistiki verilerin derlenmesi. 
6- İdari İşler ve Yazı İşleri Servisi: 
 • Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün her türlü yazışmanın yürütülmesi, Şube Müdürlüğünün diğer birimlerle olan yazılı iletişiminin sağlanması.
 • Resmi yazışmaların tasnifi ve arşivlenmesi.
 • Kuruma ait e-posta adreslerinin takip edilmesi ve raporlanması.
 • Şube Müdürü tarafından belirlenen görev dağılımlarının ve görevlendirme bilgilerinin görevli personele bildirilmesi.